السيدة مليكة رحموني حسني

مليكة رحموني حسني

قسم تدبير الميزانية والوسائل العامة

Assurer:
<ul>
<li>La programmation budgétaire</li>
<li>La comptabilité et les achats</li>
<li>La Gestion du Patrimoine et de la logistique</li>
<li>Le Contrôle de la gestion de la dépense</li>
</ul>