المصالح اللاممركزة

قطاع السياحة

VilleTypeAdresseDéléguéFixeFaxCourriel
AGADIRDélégation RégionaleAv. du Prince Héritier Sidi Mohammed - Imm. AAbdelaziz FETOUAK 05.28.84.63.77./.790528.84.63.78afetouak@tourisme.gov.ma
FESDélégation Régionale place de la resistance im.BennaniABDELLAH LAMNIAI05.35.62.34.600535.65.43.70alamniai@tourisme.gov.ma
RABATDélégation Régionale22, Avenue d'Alger hassanNoureddine SRIDI 0537.66.06.63 0537.73.06.450537.72.59.91nsridi@tourisme.gov.ma
CASABLANCADélégation Régionale55, Rue Omar SlaouiFatima BOUABED 05.22.27.95.33 0522.20.59.29fbouabd@tourisme.gov.ma
MARRAKECHDélégation Régionale     Place Abdelmmoumen            Ben Ali Fadwa CHBANI IDRISSI 05.24.43.61.31/790524.43.60.57fchbaniidrissi@tourisme.gov.ma
MEKNESDélégation RégionalePlace administrativeAhmed EL KHEMLICHI 0535.52.44.26 0535.51.60.220535.51.60.46 akhemlichi@tourisme.gov.ma
OUJDADélégation RégionalePlace du 16 aoûtAmine ABDELLAOUI 0536.68.56.310536.68.90.89 aabdellaoui@tourisme.gov.ma
AL HOCEIMADélégation ProvincialeAv. de MarrakechAziz DAHNA 05.39.98.11.850539.98.54.76adahna@tourisme.gov.ma
ESSAOUIRADélégation ProvincialeRue Al KahiraMouhsine CHAFAI EL ALAOUI 05.24.78.35.3205.24.78.35.30malaoui@tourisme.gov.ma
OUARZAZATEDélégation ProvincialeAvenue Mohamed VMohamed Cheikh LAGHDAF MAOULAININE 05.24.88.24.85 05.24.88.52.90mlaghdef@tourisme.gov.ma
AZILALDélégation ProvincialeRue Tarik Ibn Ziad,       Av. Hassan IIMustapha ICHOU 05.23.45.87.2205.23.45.83.34michou@tourisme.gov.ma
GUELMIMDélégation Provinciale17, Rue Lahbab Bd Prince Héritier Sidi MohamedSidi Ahmed RAJI EL AALAOUI 05.28.87.29.1105.28.87.31.85 05.28.87.21.70arajialaoui@tourisme.gov.ma
SETTATDélégation ProvincialeAv. Hassan II Imm. AL AHRAMAbdessalam GHALEM05.23.40.58.0505.23.40.58.07arhalem@tourisme.gov.ma
BENI MELLALDélégation ProvincialeAAv. Hassan II Imm. Chichaoua 1er étageAbdelfattah BAOUDENE  0523.48.78.2905.23.48.87.27abaouden@tourisme.gov.ma
IFRANEDélégation ProvincialeBd Mohammed V – B.P. 15 IfraneMeryem OUADDAANI0535.56.68.2105.35.56.68.22 mouadaani@tourisme.gov.ma
SAFIDélégation ProvincialeRue Imam MalikMohamed MEMLOUK 0524.62.24.9605.24.62.45.53mmemlouk@tourisme.gov.ma
DAKHLADélégation Provinciale1, Rue TirisDaif Allah ENDOUR 0528.89.83.8905.28.89.83.55 05.28.89.83.88dendour@tourisme.gov.ma
LAAYOUNEDélégation ProvincialeRue de l'Islam B.P  471Aicha EL Oualia EL ALAOUI0528.89.16.94 0528.99.52.8305.28.89.16 95aelalaoui@tourisme.gov.ma
TANGERDélégation Provinciale29,Boulevard Pasteur Said ABASSI 0539.94.80.5005.39.94.86 61 sabassi@tourisme.gov.ma
EL JADIDADélégation Provinciale33, Place Med V - Imm. Chambre de Commerce et d’IndustrieAbdellah AINRAHBA 0523.34.47.8805.23.34.47.89aainrahba@tourisme.gov.ma
NADORDélégation Provinciale88 bd ibn rochdSaid DRIF 0536.33.03.4805.36.33.54.52 sdrif@tourisme.gov.ma
TATADélégation ProvincialeEl Mana EL KHALOUFI 05.28.80.21.3105.28.80.21.75 melkhaloufi@tourisme.gov.ma
ERRACHIDIADélégation ProvincialeBd My Ali Chérif Majid LAABAB 05.35.62.34.60 0535.57.09.4405.35.65.43.70 mlaabab@tourisme.gov.ma
TETOUANDélégation Provinciale30, av.Med VAbdelali RAHMANI  05.39.96.19.15 05.39.96.19.1605.39.96.19.14 05.39.96.36.97arahmani@tourisme.gov.ma
ZAGORADélégation ProvincialeDélégation de Tourisme de Zagora BP 397  CP 45900Kahlid NAJIB 06.08.85.46.8905.24.83.83.70knajib@tourisme.gov.ma

قطاع الصناعة التقليدية

Services ExtérieursTypeTéléphoneFaxEmailAdresse
Direction régionale de Beni-MellalDirection Régionale05.23.48.31.1405.23.48.31.14drbenimellal@ artesnet.gov.maBd. MV B.P : 956
Direction régionale de CasablancaDirection Régionale05.22.29.82.71/7205.22.29.60.51drcasablanca@artesnet.gov.ma195, Bd Bordeau, bourgogne Casa Anfa
Direction régionale de FèsDirection Régionale05.35.62.56.5405.35.65.38.51drfes@ artesnet.gov.maAv. Allal Ben Abdellah B.P : 31A
Direction régionale de MarrakechDirection Régionale05.24.38.66.7405.24.38.66.76drmarrakech@ artesnet.gov.maB.P : 800 – Marrakech
Direction régionale de MeknèsDirection Régionale05.35.53.08.0805.35.53.49.89drmeknes@artesnet.gov.maAv. Zine El Abidine Hay Ryad – Méknès
Direction régionale de OujdaDirection Régionale05.36.68.35.5205.36.70.03.00droujda@artesnet.gov.maEnsemble Artisanal Bd. Almouwahidine B.P : 376 – Oujda
Direction régionale de RabatDirection Régionale05.37.68.07.3105.37.68.07.36drrabat@artesnet.gov.ma11, Rue Sebou – Agdal
Direction Régionale d'Artisanat de SafiDirection Régionale05.24.62.46.9405.24.61.04.83drsafi@artesnet.gov.maRue du Jardin Public, Jnane Fessiane, Biada – Safi
Direction régionale de SettatDirection Régionale05.23.40.38.09drsettat@artesnet.gov.ma7, Rue Tarek Ben Ziyad Hay el farah 2 Settat
Direction régionale de TangerDirection Régionale05.39.34.33.7805.39.34.33.81drtanger@artesnet.gov.ma34 Rue antaki Tnager
Direction régionale de l'artisanat de TazaDirection Régionale05.35.67.20.7305.35.67.20.73drtaza@artesnet.gov.maFedane Bensâada B.P : 71 Taza El Jadida Taza
Direction Régionale d'AGADIRDirection Régionale05.28.82.38.7605.28.82.38.72dragadir@artesnet.gov.maAv. 29 février Talbourjt – Agadir
Direction Régionale de Dakhla / Oued EddahabDirection Régionale05.28.89.73.4805.28.89.73.48drdakhla@artesnet.gov.maBd. Ba Hnini – Imm El Attar N°1 B.P : 192
Direction régionale de l'Artisanat GuelmimDirection Régionale05.28.87.21.0405.28.87.21.04drguelmim@artesnet.gov.maLotissement 1022 AlQODS BP 303 GUelmim 81000
Direction régionale LâayouneDirection Régionale05.28.89.32.1405.28.89.38.92drlaayoune@ artesnet.gov.maB.P : 407 – Lâayoune
Direction régionale de KenitraDirection Régionale05.37.37.00.0705.37.37.00.07drkenitra@artesnet.gov.maEnsemble ARtisanal. Bd. MV. 14000 Kénitra
Direction Provinciale de MohammediaDirection Proviciale05.23.28.42.0405.23.28.42.04dpmohammedia@artesnet.gov.maAvenue IBNOU KHAFAJA LOT
Direction Provinciale Assa ZagDirection Proviciale05.28.70.01.500528.70.01.50dpassazag@artesnet.gov.maHay Al Markaz B.P : 124 Assa
Direction Provinciale AZILALDirection Proviciale05.23.45.83.1705.23.45.83.17dpazilal@artesnet.gov.maTAKANA militaire Azilal
Direction Provinciale CHEFCHAOUENDirection Proviciale05.39.98.61.8605.39.98.61.86dpchefchaouen@artesnet.gov.maB.P : 166 CHEFCHAOUEN
Direction Provinciale EL HOCEIMADirection Proviciale05.39.98.26.7305.39.98.26.73dpelhouceima@artesnet.gov.maSahat Errif B.P : 95
Direction Provinciale EL JADIDADirection Proviciale05.23.34.07.5905.23.34.07.59/65dpeljadida@artesnet.gov.ma1 Bd. Brahim Roudani
Direction Provinciale ERRACHIDIADirection Proviciale05.35.57.26.9505.35.57.26.95dperrachidia@artesnet.gov.maEnsemble Artisanal Bd. My Ali Cherif Errachidia
Direction Provinciale ESSAOUIRADirection Proviciale05.24.47.27.7105.24.47.27.71dpessaouira@artesnet.gov.maBd. Mohamed Al Kouray Bab Marrakech B.P : 358
Direction Provinciale d'artisanat d' ES-SEMARADirection Proviciale05.28.89.91.3805.28.89.91.38dpessmara@artesnet.gov.maplace almahrajan 7ème arrondissement ES-SEMARA
Direction Provinciale Kelâa Es-SeraghnaDirection Proviciale05.24.41.25.0305.24.41.25.03dpkelaaessraghna@artesnet.gov.ma139, Av, Imam Malek B.P : 195
Direction Provinciale de KhémissetDirection Proviciale05.37.55.28.70dpkhemisset@artesnet.gov.maBoulevard MV, Imm Banque populaire B.P : 203
Direction Provinciale KHENIFRADirection Proviciale05.35.58.67.8005.35.58.67.80dpkhenifra@artesnet.gov.malotissement kaid driss route de Meknes khenifra
Direction Provinciale KHOURIBGADirection Proviciale05.23.56.11.9805.23.56.11.98dpkhouribga@artesnet.gov.maEA. Bd Ezzalaka Khأ©ribga
Direction Provinciale LARACHEDirection Proviciale05.39.91.46.7005.39.91.46.70dplarache@artesnet.gov.maEA, Bd. Omar Ben Abdelaziz / Tarik Arribat Larache
Direction Provinciale NADORDirection Proviciale05.36.60.64.3405.36.60.64.34dpnador@artesnet.gov.maRoute de segangan, rue 3 Mars n° 3, BP : 234
Direction Provinciale OUARZAZATEDirection Proviciale05.24.88.24.9205.24.88.24.92dpouarzazate@artesnet.gov.maBd. MV /B.P : 23 ouarzazate
Direction Provinciale SALEDirection Proviciale05.37.78.14.8405.37.78.14.84dpsale@artesnet.gov.maBd Hassan 1er Bab Mssadak Bab Châafa Salé
Direction Provinciale SEFROUDirection Proviciale05.35.66.01.3205.35.66.01.32dpsefrou@artesnet.gov.maB.P : 190 Serfrou
Direction Provinciale TAROUDANTEDirection Proviciale05.28.85.12.8705.28.85.12.87dptaroudant@artesnet.gov.maMhayta Route Marrakech B.P : 143 – Taroudant
Direction Provinciale TETOUANDirection Proviciale05.39.99.15.2705.39.99.15.27dptetouan@artesnet.gov.maAv. Hassan 1er BPآ :258 Tأ©touan
Direction Provinciale TIZNITDirection Proviciale05.28.86.23.4405.28.86.23.44dptiznit@artesnet.gov.maBv. MV B.P : 422 – Tiznit
Direction Provinciale BOUJDOURDirection Proviciale05.28.89.60.5105.28.89.60.51dpboujdour@artesnet.gov.maBP : 91,city ettanmia_ Boujdour