ⵜⴳⴰ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⵜⴳⴰ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ  ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ  ⴷ ⵙⴰⵍ  ⵢⴰⵜ  ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ  ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵏⴱⴹⵏ  ⴳ ⵉⵅⴼ  ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵜⵍⵍⴰ ⴳⴳ ⴷⴷⴰⵡ  ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵏ  ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ